شکایت جامعه سردفتران و قرار عدم صلاحیت بعد از 9ماه

به نقل از جامعه سردفتران یزد

همانگونه که استحضار دارید در اولین اقدام جدی مراکز تعویض پلاک یزد در تعویض تابلو و توصیه به مردم دایر به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و کفایت شناسنامه خودرو و عنوان سند رسمی بر آن جامع سردفتران یزد در تاریخ اول آذرماه 89 شکوائیه ای به دادسرای نظام تقدیم و از طرق مختلف اعم از بازرسی کل کشور و غیره پیگیری نمود متاسفانه بعد از 6 ماه قرار منع تعقیب با استدلال غیر منطبق با قانون و به استناد اظهارات فرماندهی انتظامی استان و فقد سو’ نیت قرار منع تعقیب صادر شد که جامعه به ان اعتراض و مجددا با دلایل و ارائه مدارک مثبته مبنی بر استمرار اقدامات غیرقانونی که مبین سو’ نیت است پرونده را در دادگاه نظامی یک یزد ادامه داد و در نتیجه مجددا جهت بررسی سو’ نیت به دادستانی ارجاع که علی رغم اقرار ضمنی به علم و اطلاع از مقررات و غیرقانونی بودن اقدامات در هفته گذشته با استدلال به اینکه اقدامات انجام شده بر اثب امر آمر قانونی بوده و آمر قانونی از نظر درجه نظامی در حدود صلاحیت استان نیست قرار عدم صلاحیت به شایستگی داستانی نظامی تهران صادر گردید

جامعه سردفتران بر حسب تکلیف و وظیفه قانونی و صنفی خود را موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهائی میداند و گرچه امیدی به رفع این ظلم و ستمی که بر دفاتر رفته و میرود ندارد علی ایحال امروز مراتب اعتراض و شکوائیه جدید علیه کلیه آمرین قانونی و مامورین و مرتبط را تنظیم و تقدیم نمود که متن آن ذیلا جهت استحضار همکاران تقدیم میگردد:

                                 باسمه تعالی            219-20/06/90

حضور محترم دادستان نظامی تهران – سلام علیکم

با احترام به استحضار عالی می رساند :

این جامعه شکایتی عنوان دادستان محترم نظامی استان یزد در تاریخ 1/9/1389 علیه پلیس راهور وفرماندهی انتظامی استان یزد و نمایندگان راهور در مرکز تعویض پلاک مبنی بر عدم اجرای ماده 20 راهنمائی و رانندگی مصوب 11/04/84 هیئت محترم دولت وسایر مقررات مربوط به نقل و انتقال وسایط نقلیه مطرح نمود که پس ازسیر طولانی رسیدگی منجر به صدور قرار منع تعقیب شماره 900997915580004 مورخ 16/03/90 توسط دادستان محترم نظامی گردید که با عنایت به استدلال واستنادات بر پایه دفاعیات بی پایه فرماندهی انتظامی و واحد حقوقی نیرو ناگزیر به قرار مرقوم اعتراض و پرونده در دادگاه نظامی یک یزد مطرح و مدارک لازم دال بر تخطی عموی از مقررات و مدارک اثباتی تقدیم گردید ولی متاسفانه طی دادنامه شماره 9009979155800065 مورخ 30/5/1390 با استناد به اینکه «پلیس راهور یزد برابر دستور سلسله مراتب فرماندهی ناجا و به عبارتی امر آمر قانونی مبادرت به اقدام یر قانونی نموده است  قرار عدم صلاحیت, به صلاحیت و شایستگی آن دادستانی محترم گردیده است.

بنا بر مراتب معروضه علیرغم آنکه استناد به دستور غیر قانونی آمر قانونی (فرماندهی ناجا) به پلیس راهور یزد, با عنایت به اینکه اجرای اوامر آمر قانونی نسبت به امور غیرقانونی دارای فرایند مشخص طبق مقررات میباشد و صرف صدور دستور مجوزی برای تخطی از مقررات آنهم توسط مجریان قانون و به ویژه مقررات مخصوص راهوار نمیباشد و از طرفی صرفنظر از ماده 20 ائین نامه راهنمائی با عنایت به صراحت ماده 29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات راهنمائی و رانندگی مصوب اسفند 1389 دایر به لزوم نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی , و استمرار اقدام غیرقانونی مثبت ادعای این جامعه و وقوع بزه میباشد ضمن تقاضای رسیدگی عاجل به پرونده ارجاعی قبل از تضرر بیشتر دفاتر و حقوق دولتی , بپیوست شکایت مجدد و مجزای این جامعه نیزتقدیم می گردد؛ استدعای بذل توجه دارد.

ضمنا آقای میکائیل دهقانی سردفتراسناد رسمی 106 یزد به نمایندگی جهت پیگیری با اختیارات کامل معرفی می گردد.

                                                                       با تجدید احترام وارادت 

                                                            جامعه سردفتران ودفتریاران استان یزد

 

رونوشت  : 1-ریاست محترم کانون  سردفتران و دفتریاران   تهران  جهت استحضار       2-سازمان محترم بازرسی کل کشور –مدیرکل محترم نظارت وبازرسی امور نظامی و انتظامی و امنیتی سازمان  جهت استحضار

شکوائیه جدید

                                                            باسمه تعالی

حضور محترم دادستان نظامی تهران – سلام علیکم

با احترام به استحضار می رساند :

پلیس راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی یزد از حدود آبان ماه سال 1389, علیرغم وظیفه قانونی به صدور تائیدیه نقل و انتقال وسایل نقلیه و هدایت متعاملین جهت تنظیم سند رسمی انتقال در دفاتر اسناد رسمی, با وجود مقررات و دستورالعمل در ماده 20 آئین نامه را هنمائی و رانندگی مصوب 11/04/84 هیئت محترم دولت – در یک اقدامی بی سابقه مبادرت به تعویض تابلوی محل خویش به عنوان « مرکز نقل و انتقال » نمود و مصرانه به مراجعین اعلام نمود که نیازی به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی نبوده و شناسنامه صادره از نیرو بعنوان سند خودرو تلقی میگردد والنهایه شروع به تعویض پلاک بدون توجه و اخذ سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی نمود.

در حالی راهور و مراکز تعویض پلاک مبادرت به اقدام غیرقانونی و بر خلاف نص صریح ماده 20 فوق الاشعار مینمودند که همزمان مجلس شورای اسلامی در حال تکمیل پروسه تصویب قانون اخذ جرائم رانندگی بود و ماده 29 قانون مذکور نقل و انتقال خودرو را با تنظیم سند رسمی در دفاتر مجاز شناخته بود و فرماندهی محترم و نمایندگان راهور در مرکز تعویض پلاک با علم و آگاهی از مقررات فعلی و قانون قریب التصویب در اقدام غیرقانونی خود مصر و از این راه مبالغ قابل ملاحظه ای حقوق دولتی از قبیل حق الثبت و مالیات وانتقال را تضییع و حقوق دفاتر اسناد رسمی را نیز پایمال مینمودند در حالیکه  صراحت قانون مذکور, دست یازی به هرگونه تفسیر و عمل به رای ناصواب توسط متصدیان راهور را ممنوع و مردود نموده بود.

متاسفانه اقدامات غیرقانونی مراکز تعویض پلاک از جمله مرکز تعویض پلاک یزد, کماکان ادامه داشته و دارد و دادستانی محترم نظامی استان یزد در پاسخ به شکایت این جامعه,علیرغم وجود مستندات و مدارک و لوایح مفصل مضبوط در پرونده شماره8909989155800033 , طی قرار شماره 9009979155800065 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای نظامی محترم تهران بعلت آنکه « پلیس راهور یزد برابر سلسله مراتب فرماندهی ناجا اقدام کرده» نموده است. همچنین پلیس راهور ناجا در اقدامی غیرقانونی, در اردیبهشت ماه سال جاری و بعد از تصویب نهائی قانون اخیر التصویب, طی بخشنامه شماره 54500-20-1208-4/13 مورخ 04/02/1390 دستورالعملی را برای پلیس راهور استانها صادر نمود که عنوان بند« ب» و ردیف 4 بند مذکور, صراحتا بیانگر آن است که پلیس راهور , مرجع نقل و انتقال و صدور سند مالکیت خودرو می باشد.

مدیر کل محترم نظارت و بازرسی امور نظامی, انتظامی و امنیتی سازمان بازرسی کل کشور نیز در خبر منتشره مورخ 10/03/1390در سایت رسمی سازمان بازرسی کل کشور(تصویر پیوست) متعرض بخشنامه مذکور گردیده اند و جناب حجت الاسلام پورمحمدی ریاست بازرسی کل کشور نیز در سخنانی که در سایت مذکور منتشر گردید (تصویر پیوست) در رابطه با بخشنامه اخیرالذکر با اعلام اینکه "وقتی چیزی قانون شد همه باید از قانون تبعیت کنند" اعلام نظر صریح خود در خصوص لزوم حفظ حقوق دولت و اعتبار سند رسمی را اعلام نمود لکن متصدیان مربوطه تاکنون هیچ وقعی به اصلاح آن و تغییر روش ننهاده اند.

ازآنجاکه پرونده فوق الذکر نیز طی شماره 9010119155800380مورخ 01/06/1390جهت رسیدگی به محضر آن دادستانی محترم واصل گردیده , با اعلام جرم و شکایت علیه:

1-کلیه مسئولین و متصدیان دخیل در امر تعویض پلاک غیرقانونی مرکز تعویض پلاک یزد

2-آمرین اوامر غیرفانونی امر تعویض پلاک اتومبیل

3-صادرکنندگان بخشنامه شماره 54500-20-1208-4/13 مورخ 04/02/1390

تقاضا دارد ضمن رسیدگی عاجل و توامان به شکایت حاضر و شکایت سابق, بجهت آنکه اقدامات مرکز تعویض پلاک موجب تضییع حقوق دولتی و عمومی, صنفی و عموم جامعه می گردد در صورت امکان دستور موقت منع مرکز تعویض پلاک از تعویض پلاک بدون مستند رسمی انتقال تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی را تا صدور رای نهائی صادر و امر به ابلاغ فرمایند که مزید امتنان است

ضمنا آقای میکائیل دهقانی سردفتراسناد رسمی 106 یزد به نمایندگی معرفی می گردد.

                                 

                                            با تجدید احترام وارادت  جامعه سردفتران استان یزد

کاش تمام استان ها مسولینی دلسوز و نترس و عدالت طلب  مانند یزد داشتند

/ 10 نظر / 38 بازدید
Mohsen

سلام دوست عزيز وبلاگت زيبا بود، مرسي درآمد از اينترنت با 15 دقيقه کار در روز ايميل و وبلاگم رو براتون گذاشتم، يه سر بزنين ممنون ميشم [گل] PTC_15min@yahoo.com http://15min.persianblog.ir

سردفتر

سلام، با موضوع صدور سند مالکیت خودرو توسط راهنمایی و رانندگی اقدام قانونی یا قانون شکنی؟ ! به روز هستم لطفاً سر بزنید با تشکر

سردفتر

با سلام خدمت همکار گرامی با موضوع نقل و انتقال خودرو عقد رضائی یا تشریفاتی؟ به روز هستم، منتظر حضور پرمهر و نظرات شما هستم، ممنون

علیرضا

با عرض سلام .در خصوص درج قیمت واقعی در سند نقل وانتقال املاک خیزشی از وبلاگهای جناب آقای عظیمیان ودانشنامه سردفتران شروع شده خواهشمندم به این خیزش بپیوندید.

موسوی گرمستانی

درود برشما جناب طباطبائی وهمکاران ایشان در یزد تلاش زائد الوصفی در امور گوناگون درحوزه سردفتری دارند انشاءاله تلاششان به نتیجه برسد .

مجتهد

نخستين نشست وبلاگ نويسان حوزه دفاتر اسناد رسمي ، تهران بيست وچهارم آذرماه يكهزاروسيصدونود هجري شمسي كانون سردفتران ودفترياران اسناد رسمي نگاهي گذرا بررئوس مطالب مطروح در نشست

میرزا بنویس

همکار گرامی فردا ششم دیماه را بعنوان "روزسردفتر" اعلام میکنیم و حال که دیگران و متولیان ما تعجیل نمیکنند خود آن را تقویت و پایدار مینمائیم این روز بزرگ و پر افتخار بر شما و سایر همکارانمان در سراسر کشور مبارک باد اگر "روز ششم دیماه روز سردفتر بر جامعه سردفتری کشور مبارک باد" در وبلاگتان برای چند روز تیتر شود شاید تاثیرگذار باشد از محبت بیدریغتان سپاسگزارم

مهدي سليمي

با سلام و عرض ادب و احترام با فرا رسيدن تابستاني ديگر با رنگي بس دلپذير ، با سلام و تبريك اعياد شعبانيه ، موفقيت و سربلندي شما همكار گرامي را آرزومندم ..

ساداتی ندای قلم

سلام وارادت خدمت همکارعزیز وبلاگ شما را بااجازه شما لینگ کردم امیدوارم ازتخصص وتجربیان شما استفاده مطلوب را ببریم موفق باشید

ساداتی ندای قلم

سلام وارادت خدمت همکارگرامی مزاحمت شدم برای ارسال مقاله به منسبت همایش 6دی لطفا به سایر همکاران اطلاع دهید تا همایشی خوبی داشته باشیم