نرخ اوراق و دفاتر بهادار ثبتی

هزینه

عنوان

1100ریال

1- برگ معاملات نیم برگی

2000 ریال

2- برگ معاملات یکبرگی

27500 ریال

3- دفتر گواهی امضاء هرجلد

2000 ریال

4- رونوشت اسناد

2000 ریال

5- تقاضانامه صدوراجرائیه شعبه تا ده هزار ریال

3700 ریال

6- تقاضانامه صدوراجرائیه شعبه از ده هزار ریال بیشتر

100 ریال

7- قبوض اقساطی هربرگ

11000 ریال

8- نکاح نامه

44000 ریال

9-  دفتر ازدواج

44000 ریال

10- دفتر سردفتر

44000 ریال

11-دفتر طلاق

100 ریال

12- قبض حق‌التحریر هربرگ

44000 ریال

13- دفتر حق‌التحریر هرجلد

5500 ریال

14- طلاق نامه

33000 ریال

15- دفتر رپراتور هرجلد

10000 ریال

16- سندمالکیت 12 برگی

14000 ریال

17- سندمالکیت 16 برگی

18500 ریال

18- سند مالکیت 32 برگی

 

3700 ریال

5500 ریال

2000 ریال

3700 ریال

19- تقاضانامه صدور اجرائیه

الف – اجرائیه دفترخانه تا ده هزارریال

از ده هزار ریال بیشتر

ب – اجرائیه چک و سفته‌ تا ده‌هزارریال

از ده هزار ریال بیشتر

2000 ریال

20- خلاصه معامله املاک ثبت شده هربرگ

1000 ریال

21- خلاصه معامله املاک ثبت نشده هربرگ

3700 ریال

22- برگ استعلام

2000 ریال

23- اظهارنامه حقوقی

5500 ریال

24- تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی هرنسخه

5500 ریال

25- شرکتنامه

36000 ریال

26- تقاضانامه ثبت شرکتهای خارجی

36000 ریال

27- گواهی ثبت شرکتهای خارجی

2800 ریال

28-اظهارنامه ثبت علامت

5500 ریال

29-گواهی ثبت علامت

2800 ریال

30- اظهارنامه تجدیدثبت علامت

5500 ریال

31- گواهینامه تجدیدثبت علامت

5500 ریال

32-اظهارنامه ثبت اختراع

5500 ریال

33- گواهینامه ثبت اختراع

18500 ریال

34- گواهی ثبت مؤسسات غیربازرگانی

18500 ریال

35- اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی هرنسخه

5500 ریال

36- اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی(عام وخاص)

2000 ریال

37- اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتی بماخذ هرجلد دفتر

10000 ریال

38- سند متمم

2000 ریال

39- اخطاریه دفترخانه

10000 ریال

40- گواهی پلمپ دفاترتجاری

/ 0 نظر / 31 بازدید